Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden ten behoeve van de leden van de vereniging AGF

Detailhandel gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage onder

inschrijfnummer 79/2001.


Artikel 1

Door het enkele plaatsen van een order en/of de ontvangst van de geleverde goederen

aanvaardt de koper/opdrachtgever de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden

(hierna: “ALV”) en geeft aan akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid

van deze ALV. De leveringsvoorwaarden van koper/opdrachtgever worden derhalve

uitgesloten. Aanpassingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen

koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer. De door ons uitgebrachte offertes

behelzen een vrijblijvend aanbod.


Artikel 2

Overeenkomsten komen pas tot stand na onze uitdrukkelijke aanvaarding, welke blijkt

uit een schriftelijke bevestiging aan de koper en/of opdrachtgever, dan wel uit het feit

dat wij uitvoering geven aan een mondelinge overeenkomst. Komt de overeenkomst niet

schriftelijk tot stand, dan is het risico voor een onjuiste of onvolledige levering geheel

voor de koper en/of opdrachtgever. Voorstellen tot wijziging of aanvulling van een tot

stand gekomen overeenkomst moeten schriftelijk bij ons worden aangeleverd en dienen

door ons op bovenvermelde wijze te worden aanvaard.


Artikel 3

Aantal, gewicht en kwaliteit van de goederen, zoals die op de door de verkoper

overgelegde factuur zijn vermeld, zijn bepalend voor de geleverde hoeveelheid en

kwaliteit. Indien de koper ten aanzien van de geleverde goederen een

kwantiteitsafwijking van meer dan 5% (vijf procent) aannemelijk maakt, dan wel een

afwijking van de overeengekomen kwaliteit, zal de koopprijs in gemeenschappelijk

overleg worden aangepast. Indien de koper ingeval van onenigheid omtrent de kwaliteit

of kwantiteit ter zake inschakeling van een expertisebureau wenst, dan zal hij in eerste

instantie de door dat bureau in rekening gebrachte kosten dienen te dragen, welke

zullen worden vergoed door de verkoper in geval de koper door het bureau in het gelijk

wordt gesteld.


Artikel 4

Verkoper behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden te weigeren de goederen

te leveren dan wel onder rembours te leveren. Eveneens behoudt

verkoper/opdrachtnemer zich het recht voor de overeenkomst te sluiten onder de

opschortende voorwaarde dat de koper/opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van de

verkoper, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de

overeenkomst. Verkoper houdt zich tevens het recht voor, in gedeelten te leveren en

deze deelleveringen te factureren.


Artikel 5

De aflevering geschiedt af ons magazijn, zulks op het moment waarop de producten het

magazijn verlaten, ook indien franco levering is overeengekomen of ingeval het transport

door ons of in onze opdracht wordt uitgevoerd. Vanaf het moment van aflevering is de

zaak voor risico van de koper. Overschrijding van eventueel overeengekomen levertijden

kan de verkoper niet verplichten tot enige schadevergoeding. Indien verkoper de

goederen niet kan afleveren aan het te beleveren adres, worden de goederen voor

rekening en risico van koper opgeslagen.


Artikel 6

Indien verpakkingsmateriaal op leenbasis wordt verstrekt, zoals onder andere emballage,

dan dient de koper hiervoor als een goed huisvader zorg te dragen. Op eerste verzoek

dient het verpakkingsmateriaal weer ter beschikking te worden gesteld.


Artikel 7

Alle producten blijven, ook na aflevering, eigendom van de verkoper, totdat zij volledig

zijn betaald. Koper is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan

voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals de overdracht aan een derde of

verkoop.


Artikel 8

Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Ten aanzien

van vers-producten dient steeds bij het sluiten van de overeenkomst 50% (vijftig

procent) te worden voldaan en het restant op de dag van aflevering, tenzij uit de

koopovereenkomst en/of opdrachtbevestiging blijkt, dat het gehele bedrag op de dag van

aflevering dient te worden betaald door middel van een telefonische overboeking.

Verkoper is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de

koopovereenkomst en/of opdracht voort te gaan, zekerheid te verlangen van de koper

en/of opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

Indien koper/opdrachtgever in verzuim is, hetgeen op de veertiende dag na het

verstrijken van de dag waarop de uiterlijke betaling had moeten plaatsvinden, het geval

is, is de verkoper/opdrachtnemer genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te

geven. Alle hieruit voortkomende kosten van incasso, waaronder mede inbegrepen het

salaris van een door verkoper/opdrachtnemer ingeschakelde advocaat, deurwaarder of

incassobureau, zowel betrekking hebbende op werkzaamheden in rechte als buiten

rechte, komen ten laste van de koper/opdrachtgever.

Over de vordering zal een verzuimrente berekend worden groot 1% per maand. De

buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, dat door

de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd. Ingeval van procedures is

daarenboven verschuldigd het geliquideerde salaris volgens het geldende tarief en de

nakosten. Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening

van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen blijkens

facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever

uitdrukkelijk, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Koper/opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van haar recht op verrekening met een

eventuele vordering van haar op de verkoper/opdrachtnemer. Betaling dient te

geschieden zonder enige korting, schuldvergelijking of opschorting van betaling tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 9

Indien de koper/opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in

geval van faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van de koper/opdrachtgever of

aangevraagde of verkregen surseance van betaling van de koper/opdrachtgever, heeft

verkoper/opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk

te ontbinden of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige

schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle door verkoper/opdrachtnemer

verder toekomende rechten. In vorenbedoelde gevallen zullen voorts alle vorderingen op

de koper/opdrachtgever terstond ten volle opeisbaar zijn.


Artikel 10

Bij overmacht is verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te (laten) ontbinden of de uitvoering van de verplichtingen van

verkoper/opdrachtnemer tegenover de koper/opdrachtgever op te schorten voor de duur

van de overmachtsituatie zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder

overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer ligt van

de verkoper/opdrachtnemer. Daaronder wordt mede verstaan overheidsmaatregelen,

stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen, en een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van de fabrikant of aan de

zijde van die personen, waarvan verkoper/opdrachtnemer afhankelijk is voor de

fabricage en/of levering van de producten, alsmede vertragingen die ontstaan zijn door

weers? en/of oogstomstandigheden.

Garantie wordt alleen verleend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 11

Verkoper/opdrachtnemer beperkt de aansprakelijkheid tot schade die door de

koper/opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of schuld van de kant van de

verkoper, en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Niet voor vergoeding

komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door

welke oorzaak ook ontstaan. Koper/opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze

schade zelf te verzekeren. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het

factuurbedrag ter zake de koopovereenkomst. In afwijking van het vorenstaande geldt

dat, indien verkoper voor de desbetreffende schade verzekerd is, onze aansprakelijkheid

wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren

bedrag.


Artikel 12

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij

uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeen gekomen. Bij niet tijdige levering dient

verkoper/opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Behoudens

schriftelijke afwijkende overeenkomst komen de kosten van het transport en verzekering

voor rekening van koper/opdrachtgever. Verpakking wordt in rekening gebracht en kan

niet worden geretourneerd.


Artikel 13

Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoersdocument dan wel uiterlijk

binnen 24 uur na feitelijke afgifte door de vervoerder aan koper en/of opdrachtgever of

aan het opgegeven adres te worden gemeld. Overige gebreken dienen schriftelijk te

worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden

moeten zijn ontdekt. Na verstrijken van voormelde termijnen vervalt het recht zich op

enig gebrek te beroepen.


Artikel 14

Verkoper is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke zijn ontstaan

na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering, aan de koper

door te berekenen. Indien verkoper dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de

overeenkomst heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij

gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding

van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op

schadeloosstelling.


Artikel 15

Op alle door verkoper/opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht

van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomsten, waarop de

onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, worden behoudens de bevoegdheid van

de kantonrechter in door de wet geregelde gevallen, beslecht door de bevoegde rechter

te ‘s-Gravenhage. Met opzij zetting van het hiervoor bepaalde zijn bij internationale

transacties de bepalingen van het Weens koopverdrag van toepassing, onder handhaving

van vorenbedoelde bevoegdheid.